เนื้อหา

ประชุมประจำเดือน 31 มี.ค.57

ประชุมประจำเดือน 31 มี.ค.57 เวลา 09.00 น.

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่

แจ้งกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน